Pre investorov

      NAŠA PONUKA

      Naša ponuka pre spoluprácu v oblasti výstavby a prevádzky inžinierských sietí

 • odkúpime za dohodnutú cenu projekt pre realizáciu energetického zariadenia elektriny alebo plynu a zabezpečíme výstavbu, kolaudáciu, pripojenie a následnú prevádzku,
 • alebo odkúpime za dohodnutú cenu zrealizovaného energetického zariadenia elektriny alebo plynu a zabezpečíme dokončenie, pripojenie a následnú prevádzku,      
 • akceptujeme rozsah a obsah technického riešenia stanoveného developerom,
 • odkúpime nebytový priestor alebo pozemok na ktorom je plánovaná lokalizácia energetického zariadenia,
 • zrealizujeme odberné miesta plynu a elektriny pre budúcich odberateľov,
 • zabezpečíme distribúciu a dodávku elektriny a plynu pre odberateľov

      Naša ponuka pre spoluprácu v oblasti výstavby a prevádzky zdrojov tepla

 • odkúpime za dohodnutú cenu projekt pre realizáciu plynovej kotolne v bytovom dome,
 • akceptujeme rozsah a obsah technického riešenia kotolne v objekte bytového domu,
 • zrealizujeme výstavbu tepelného zdroja plynovej kotolne vrátane solárneho tepelného zdroja TÚV vrátane plynových kotlov, horákov, komínového telesa, expanzných nádob, zásobníkov TUV, rozdeľovača zberača po vyústenie potrubí na päte miestnosti kotolne, plynovej prípojky pre kotolňu, MaR a pod.,
 • alebo odkúpime už zrealizovanú kotolňu a zabezpečíme jej modernizáciu a spoľahlivú prevádzku,
 • odkúpime alebo prenajmeme nebytový priestor kotolne v objekte (priestor kotolne musí byť skolaudovaný a zapísaný v katastri ako nebytový priestor),
 • zrealizujeme odberné miesto plynu pre kotolňu podľa podmienok SPP distribúcia,
 • zabezpečíme kolaudáciu plynovej kotolne jej uvedenie do prevádzky a následne výrobu a dodávku tepla v cenách stanovených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
Podajte si žiadosť o zriadenie zákazníckeho účtu a prístup na Zákaznícky portál. Žiadosť nájdete v časti Žiadosti a tlačivá. |