Pripojenie nového zákazníka

PRIPOJENIE NOVÉHO ODBERNÉHO MIESTA

KROK 1: Žiadosť o pripojenie

Žiadateľ o pripojenie k miestnej distribučnej sieti ( ďalej už len „MDS“ ) po ukončení výstavby odberného plynového zariadenia ( ďalej už len „OPZ“ ) v zmysle technických podmienok pripojenia GEON a splnenia požiadaviek určených spoločnosťou GEON v rámci stavebného povolenia (to neplatí pre byty v novostavbe bytového domu) za účelom realizácie pripojenia OPZ do MDS doručí vyplnenú Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia. Vyplnenú a podpísanú žiadosť treba doručiť  osobne do sídla spoločnosti alebo poslať poštou.
K žiadosti treba priložiť nasledovné dokumenty :
  1. Situačný plán, projektová dokumentácia prípojky
  2. Kópia LV alebo kópia iného dokladu, ktorým žiadateľ preukáže právny vzťah k nehnuteľnosti
  3. Ak Žiadosť o pripojenie k MDS predkladá v mene žiadateľa iná osoba je potrebné predložiť splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa -žiadateľa o pripojenie
  4. Správa o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia (OPZ) musí obsahovať aj  prehliadku skrinky regulačnej a meracej zostavy (RaMZ)
  5. Zápis o tlakovej skúške OPZ

KROK 2: Zmluva o pripojení a dodávke plynu

Po prijatí úplnej žiadosti o pripojenie, spolu so všetkými prílohami, Vám spoločnosť GEON zašle do 15 pracovných dní Zmluvu o pripojení. Zmluvu o dodávke plynu spolu s písomným poučením a faktúru na úhradu pripojovacieho poplatku v zmysle Cenníka za pripojenie. Vami podpísané zmluvy a písomné poučenie ( 2 x originál ) treba doručiť  osobne do sídla spoločnosti alebo poslať poštou.

KROK 3: Montáž meradla

Pre montáž určeného meradla a začatie distribúcie a dodávky plynu musia byť splnené nasledovné podmienky:
  • spoločnosť GEON obdrží v písomnej forme odberateľom podpísané zmluvy a poučenia,
  • uhradíte pripojovací poplatok, pričom za úhradu sa považuje pripísanie platby na účet spoločnosti GEON,
  • technik spoločnosti GEON skontroluje do troch pracovných dní pripravenosť odberného miesta k montáži meradla,
  • ak bude odberné miesto pripravené tak do piatich pracovných dní spoločnosť GEON zabezpečí montáž meradla.

AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ?

Vyberte oblasť: ODOSLAŤ SPRÁVU

Podajte si žiadosť o zriadenie zákazníckeho účtu a prístup na Zákaznícky portál. Žiadosť nájdete v časti Žiadosti a tlačivá. |