Čo je neoprávnený odber?

Čo je neoprávnený odber?
späť
Neoprávnený odber elektriny alebo plynu je odber realizovaný v rozpore so zákonom o energetike.
Neoprávneným odberom elektriny je odber
a) bez uzavretej zmluvy o
1. pripojení do distribučnej sústavy alebo v rozpore s touto zmluvou,
2. dodávke alebo združenej dodávke elektriny,
3. zúčtovaní odchýlky alebo prevzatí zodpovednosti za odchýlku, alebo
4. prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,
b) bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa elektriny nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny,
c) meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii a ktoré nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny, alebo určeným meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovateľom sústavy,
d) ak odberateľ elektriny zabránil prerušeniu distribúcie elektriny alebo ak po predchádzajúcej výzve prevádzkovateľa distribučnej sústavy neumožnil prerušenie distribúcie elektriny vykonané na základe žiadosti dodávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny; takýto odber sa považuje za neoprávnený odo dňa, keď odberateľ elektriny zabránil prerušeniu distribúcie elektriny alebo neumožnil prerušenie distribúcie elektriny.
Pri neoprávnenom odbere elektriny je ten, kto elektrinu odoberal, povinný uhradiť skutočne vzniknutú škodu. Ak nemožno vyčísliť skutočne vzniknutú škodu na základe objektívnych a spoľahlivých podkladov, použije sa spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený vyžiadať pred obnovením distribúcie elektriny do odberného miesta, v ktorom bol opakovane zistený neoprávnený odber elektriny, rekonštrukciu elektrickej prípojky vrátane umiestnenia určeného meradla na verejne prístupnom mieste v zmysle platných obchodných podmienok a technických podmienok pripojenia.
Neoprávneným odberom plynu je odber
a) bez uzavretej zmluvy o
1. pripojení k distribučnej sieti,
2. dodávke alebo združenej dodávke plynu,
3. prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu,
b) nemeraného plynu,
c) bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber plynu,
d) meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, alebo určeným meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovateľom siete,
e) ak odberateľ neumožnil prevádzkovateľovi distribučnej siete prerušenie dodávky plynu; taký odber sa za neoprávnený odber považuje odo dňa, keď odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu,
f) ak odberateľ nedodržal obmedzenia určené dodávateľom plynu, prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľom zásobníka alebo prevádzkovateľom distribučnej siete,
g) ak odberateľ nedodržal zmluvne dohodnuté platobné podmienky,
h) ak odberateľ opakovane bez vážneho dôvodu neumožnil prístup k meradlu, aj keď bol na to prevádzkovateľom distribučnej siete vopred vyzvaný písomnou výzvou, ktorej doručenie odberateľ potvrdil. Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť dodávateľovi plynu, prevádzkovateľovi prepravnej siete a prevádzkovateľovi distribučnej siete, prevádzkovateľovi zásobníka skutočne vzniknutú škodu, ak vznikla. Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť spolu so škodou aj ušlý zisk. Ak nemožno vyčísliť skutočne vzniknutú škodu na základe objektívnych a spoľahlivých podkladov, použije sa spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom. Ak ide o prvý neoprávnený odber plynu odberateľa plynu v domácnosti meraný meradlom umiestneným na verejne prístupnom mieste, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii podľa písm. d), výška škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu sa určí ako cena neoprávnene odobratého množstva plynu určeného pomocou typového diagramu dodávky. Pre výpočet škody spôsobenej druhým a ďalším takým neoprávneným odberom plynu na tom istom odbernom mieste sa použije postup podľa predchádzajúceho odseku.
Prečo sa neoprávnený odber nevyplatí?
Neodborná manipulácia s elektromerom, plynomerom, plynovým zariadením môže viesť k  ohrozeniu zdravia, života či majetku! Neoprávnený odber môže byť kvalifikovaný aj ako trestný čin, za ktorý môže byť uložený aj trest odňatia slobody. Kvôli neoprávnenému  odberu vám môže byť prerušená dodávka elektriny alebo plynu. Zodpovednosť za škodu spôsobenú neoprávneným odberom nesie odberateľ prípadne vlastník nehnuteľnosti, v ktorej k neoprávnenému odberu dochádzalo. Skutočnosť, že elektromer alebo plynomer je v niektorých prípadoch umiestnený na miestach, ktoré môžu byť prístupné aj inej osobe ako odberateľovi, odberateľa zodpovednosti za škodu nezbavuje.
Ako predchádzať podozreniu z neoprávneného odberu?
Odberateľ  má mať uzatvorenú platnú zmluvu o dodávke elektriny alebo plynu so spoločnosťou GEON, ktorej riadne a včas platí za dodávku a distribúciu elektriny alebo zemného plynu.
Elektromer alebo plynomer je možné ochrániť uzamykateľnou skrinkou, odberateľ však musí prevádzkovateľovi distribučnej siete GEON,  kedykoľvek umožniť prístup k elektromeru alebo k plynomeru.
Pravidelne kontrolovať stav elektromera alebo plynomeru (či nie je poškodený obal, plomby poškodené, sklo počítadla rozbité, alebo iné zjavné poškodenie), pravidelne písomne zaznamenávať stavy elektromera alebo plynomera za účelom svojej vlastnej evidencie.
Podozrenia na neoprávnenú manipuláciu s elektromerom alebo plynomerom, poškodenie, podozrenie na poruchu (napr. hlučný chod, zadrhávanie číselníka, neregistrovanie odberu), poškodenia overovacích alebo zabezpečovacích značiek musí odberateľ bez meškania oznámiť spoločnosti GEON na poruchovej linke.

Ing. Roman Jurika - riaditeľ spoločnosti

 

Zverejnené dňa: 2. 4. 2015


späť na zoznam

AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ?

Vyberte oblasť: ODOSLAŤ SPRÁVU

Podajte si žiadosť o zriadenie zákazníckeho účtu a prístup na Zákaznícky portál. Žiadosť nájdete v časti Žiadosti a tlačivá. |