O nás

   Profil spoločnosti

   Spoločnosť GEON, a.s. je členom developerskej skupiny GRUNT. Zaoberá sa prevádzkou miestnych distribučných sietí  (MDS) elektriny a plynu. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti GEON ENERGY, spol. s r.o. sa zaoberá výrobou a dodávkou tepla. Svojou činnosťou poskytujeme služby v súčasnosti pre viac ako tisíc odberateľov prevažne lokalizovaných v Bratislave a viac ako 100 odberateľov máme v Košiciach.

   Spoločnosť GEON, a.s. a GEON ENERGY, spol. s r.o. (ďalej len "Geon") sa investične podieľa na rôznych developerských projektoch výstavbou inžinierskych sietí, prostredníctvom ktorých potom zabezpečuje distribúciu a dodávku elektriny a plynu a výrobu a dodávku tepla pre budúcich užívateľov nehnuteľností vybudovaných developerskou činnosťou.

   Poslanie spoločnosti

   Naše skúsenosti z výstavby a prevádzky energetických sietí elektriny a plynu a zdrojov tepla chceme využívať v ďalších projektoch, ktoré sa pripravujú, prebiehajú alebo sú už tesne pred uvedením do prevádzky.Na základe našich skúseností sme schopný zabezpečiť výstavbu (alebo odkúpenie už postavených) a budúcu prevádzku miestnych distribučných sietí elektriny, plynu a zdrojhov tepla pre budúcich odberateľov, užívateľov a vlastníkov nehnuteľností zrealizovaných developerskou činnosťou. Našou úlohou je byť spoľahlivý prevádzkovateľ distribučných sústav elektriny, sietí plynu, kotolní a dodávateľ energií. Našim cieľom je spokojný obchodný partner – odberateľ elektriny,plynu a tepla. Základným cieľom spoločnosti je poskytovanie služieb v oblasti distribúcie a dodávky energií. Firemnou filozofiou je poskytovanie služieb koncovým zákazníkom, ktoré sú pružnejšie a cenovo výhodnejšie oproti dominantným poskytovateľom. Dôležitým faktorom je aj užší vzťah k zákazníkom. Našim ďalším zámerom je aj spolupráca s investormi, ktorá vhodne podporí primárne oblasti ich podnikania. Pridanou hodnotou vzájomnej spolupráce investorov s našou spoločnosťou je zníženie nákladov na ich projekt ako aj zjednodušenie samotnej realizácie vybraných energetických zariadení.

   Prehľad poskytovaných služieb

   Služby spojené s prevádzkou miestnych distribučných sústav elektriny a sietí plynu (ďalej len „MDS“)

 • Komplexná starostlivosť o prevádzku a údržbu technických zariadení od vstupného zariadenia nadradenej distribučnej siete po odberné miesto odberateľa.
 • Pripájanie koncového odberateľa do MDS, ak boli splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa MDS, vrátane všetkých potrebných administratívnych náležitostí spojených s pripojením nového odberného miesta, zmenou odberateľa, navýšenia rezervovanej kapacity a pod. v súlade s energetickou legislatívou.
 • Zabezpečenie distribúcie elektriny a plynu v zodpovedajúcej kvantite a kvalite podľa platných štandardov a noriem.
 • Združená dodávka elektriny a plynu.
 • Montáž a správa fakturačných meradiel podľa platnej legislatívy.
 • Fakturácia spotreby elektrickej energie podľa cenníkov a pravidiel schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
 • 24 hodinový zákaznícky servis.
   Služby spojené s dodávkou tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody
 • Výstavba, prevádzka a servis kotolní a výmenníkových staníc tepla
 • Výroba a dodávka tepelnej energie.
 • Fakturačné meranie spotreby tepla určeným meradlom podľa platnej legislatívy.
 • Fakturácia spotreby tepla podľa cenníkov schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
 • Zabezpečenie servisných služieb pre koncových zákazníkov (správcov, resp. spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov). Prevádzka a údržba rozvodov tepla v rámci objektu a priestorov koncového zákazníka, zabezpečenie pravidelných prehliadok a skúšok výhradných technických zariadení a pod.
 • 24 hodinový zákaznícky servis.
   Služby spojené s investičnou výstavbou inžinierských sietí
 • Príprava projektovej dokumentácie, dokumentácie skutočného vyhotovenia a následne prevádzkovej dokumentácie.
 • Zabezpečenie stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.
 • Výber dodávateľov stavebných prác a nezávislý stavebný dozor.
 • Pripojenie nových inžinierských sietí k distribučnej siete prevádzkovateľa.
 • Prevzatie zodpovednosti za bezpečnú a spoľahlivú prevádzku inžinierských sietí po ich uvedení do prevádzky.

   V prípravnej a realizačnej fáze projektu nového zdroja tepla sme schopní zabezpečiť:

 • konzultácie a posudzovanie príslušnej časti projektovej dokumentácie,
 • zabezpečiť technický dozor pri výstave predmetných technologických celkov,
 • prevzatie zodpovednosti o realizáciu distribučných rozvodov tepla vrátane komunikácie s dodávateľmi primárnych zdrojov (plynu, elektrickej energie, vody).

AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ?

Vyberte oblasť: ODOSLAŤ SPRÁVU

Podajte si žiadosť o zriadenie zákazníckeho účtu a prístup na Zákaznícky portál. Žiadosť nájdete v časti Žiadosti a tlačivá. |