Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť GEON, a. s., so sídlom Horská 11/C, 831 52 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 925 566, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4933/B (ďalej len „spoločnosť“) je prevádzkovateľom podľa zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Spoločnosť spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie (identifikačné údaje, kontaktné údaje). Údaje získavame zo vzájomnej  osobnej komunikácie, komunikácie  po telefóne, resp. na základe vzájomnej písomnej komunikácie.

Z priestorov, kde poskytujeme služby, spracúvame tiež kamerové záznamy.

Poskytnutie osobných údajov, rovnako, ako uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou, je dobrovoľné. Niektoré údaje sú však nevyhnutné na splnenie zákonných povinností pri uzatváraní obchodu o dodávke energií, či iných služieb.  Spoločnosť je povinná na účely takýchto obchodov zisťovať a spracúvať údaje o osobách, vrátane rodného čísla, ak bolo pridelené, okrem citlivých údajov o fyzických osobách.

Spracovateľom osobných údajov je výhradne spoločnosť, alebo ňou poverené tretie osoby, tzv. sprostredkovatelia. Spracovanie je možné len na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa  k rovnakej miere ochrany osobných údajov, akú poskytuje sama spoločnosť.  So súhlasom klienta alebo na jeho príkaz možno osobné údaje poskytnúť aj ďalším osobám.  Osobné údaje uchováva spoločnosť  len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

Spoločnosť spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou. Spoločnosť využíva moderné kontrolné, technické a bezpečnostné mechanizmy, ktoré zabezpečujú maximálnu možnú ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s údajmi klientov prichádzajú do styku v rámci plnenia pracovných alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou mlčanlivosťou.

Sprostredkovateľmi spoločnosti pri spracúvaní osobných údajov sú tieto subjekty:

Zmluvné spoločnosti spracúvajúce osobné údaje klientov GEON

Práva dotknutej osoby

Tieto práva sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré sú prevádzkovateľmi o dotknutej osobe pracúvané, a to v akejkoľvek forme.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi najmä nasledovné práva:

právo na prístup k údajom

právo na  opravu osobných údajov

právo na vymazanie (zabudnutie)

právo na obmedzenie spracúvania

právo na prenosnosť osobných údajov

právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

právo nebyť subjektom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa informáciu o skutočnosti, či a aké osobné údaje prevádzkovateľ o dotknutej osobe spracúva (vrátane práva vyžiadať si kópie týchto informácií). V prípade, ak prevádzkovateľ o dotknutej osobe spracúva osobné údaje, má táto osoba tiež právo na informáciu o tom, na aký účel, v akých kategóriách a po akú dobu sa osobné údaje spracovávajú, akým príjemcom boli alebo budú tieto údaje poskytnuté, prípadne informácie o ich zdroji, ak boli získané od inej ako dotknutej osoby.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na opravu, resp. doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ spracúva.

Právo na vymazanie (zabudnutie)

Dotknutá osoba má právo požadovať bezodkladné vymazanie osobných údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ spracúva. Toto právo môže dotknutá osoba využiť najmä v prípade, ak:

(1) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

(2) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali,

(3) dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,

(4) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,

(5) osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Výnimky, pri splnení ktorých sa právo dotknutej osoby na vymazanie neuplatní, upravuje zákon o ochrane osobných údajov.

(6) sa osobné údaje získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania jej osobných údajov, ak dotknutá osoba napadne ich správnosť alebo ak namieta ich spracovanie, ďalej ak ich spracovanie je protizákonné, a tiež v prípade, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely, na ktoré boli pôvodne získané. V prípade, ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo na základe uplatnenia si práva dotknutej osoby, možno tieto osobné údaje spracovať len za podmienok a spôsobom uvedeným v zákone o ochrane osobných údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný na jej žiadosť poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Dotknutá osoba má tiež právo tieto údaje preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej pôvodný prevádzkovateľ v takomto prenose bránil, pokiaľ sa ich pracovanie zakladá na súhlase dotknutej osoby alebo na zmluvnom vzťahu prevádzkovateľa s touto dotknutou osobou.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

V prípade, ak dotknutá osoba namieta voči spracovaniu jej osobných údajov prevádzkovateľom, ktorý tieto údaje spracúva na základe § 13 ods. 1 písm. e) alebo f) zákona o ochrane osobných údajov,  nesmie prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ich spracúvanie. Takéto oprávnené dôvody musia objektívne prevažovať nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby.

Oprávnená osoba môže tiež namietať voči spracovaniu jej osobných údajov, pokiaľ sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu, pričom v taktom prípade nesmie prevádzkovateľ tieto údaje ďalej spracovávať. Oprávnená osoba môže ďalej namietať voči spracovaniu jej osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, a to z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie.

Právo nebyť subjektom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (a to vrátane profilovania), pokiaľ takéto rozhodovanie má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju ovplyvňujú. Vyššie uvedené právo dotknutej osoby sa neuplatní v prípade, ak je rozhodnutie:

(1) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

(2) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,

(3) je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Ak klient nadobudne presvedčenie, že jeho námietky alebo otázky v oblasti ochrany osobných údajov neboli uspokojivo vyriešené, má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7.

Podajte si žiadosť o zriadenie zákazníckeho účtu a prístup na Zákaznícky portál. Žiadosť nájdete v časti Žiadosti a tlačivá. |