Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť GEON, a. s., so sídlom Horská 11/C, 831 52 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 925 566  , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4933/B (ďalej len „spoločnosť“) je prevádzkovateľom podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Spracovateľom osobných údajov je výhradne spoločnosť, alebo ňou poverené osoby. Osobné údaje uchováva spoločnosť  len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

Spoločnosť spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Spoločnosť spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

Dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo: vyžadovať od spoločnosti na základe písomnej žiadosti:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získala spoločnosť osobné údaje dotknutej osoby na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov,
 • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
 • na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu,
 • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať nepodrobiť sa rozhodnutiu spoločnosti, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať spoločnosť o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom spoločnosť je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia spoločnosť informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,
 • pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Zmluvné spoločnosti spracúvajúce osobné údaje zákazníkov GEON

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosť GEON, a. s., ako dodávateľ oznamuje odberateľovi, že v čase uzatvorenia Zmluvy o združenej dodávke elektriny/Zmluvy o združenej dodávke plynu sú sprostredkovateľmi dodávateľa pri spracúvaní osobných údajov odberateľa tieto spoločnosti:

Zmluvné spoločnosti spracúvajúce osobné údaje klientov GEON

Spoločnosť GEON, a. s., si vyhradzuje právo poveriť spracúvaním osobných údajov odberateľa aj ďalších sprostredkovateľov. Ak Dodávateľ poverí spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa až po získaní osobných údajov, informuje o tom odberateľa zverejnením aktuálneho zoznamu sprostredkovateľov na webovom sídle spoločnosti (www.geon.sk).

Podajte si žiadosť o zriadenie zákazníckeho účtu a prístup na Zákaznícky portál. Žiadosť nájdete v časti Žiadosti a tlačivá. |